REGULAMIN

XXI Międzynarodowego Konkursu Gitarowego im. Czesława Droździewicza w Krynicy-Zdroju

 

I ORGANIZATORZY

 

Organizatorem XXI Międzynarodowego Konkursu Gitarowego im. Czesława Droździewicza jest Centrum Edukacji Artystycznej.

 

Współorganizatorami są:

 • Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Nowym Sączu
 • Sądeckie Towarzystwo Muzyczne

Dyrektor Józef Witold Buszek

Dyrektor artystyczny Zbigniew Dubiella

 

Za przygotowanie i przeprowadzenie Konkursu odpowiedzialna jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Nowym Sączu.

 

II FORMUŁA KONKURSU

 

 1. Konkurs ma zasięg międzynarodowy.

 

 1. Konkurs odbędzie się w dniach 03 – 08 grudnia 2022 r. w Krynicy-Zdroju.

 

 1. Przesłuchania konkursowe odbywać się będą w Sali Balowej Starego Domu Zdrojowego

(ul. Nowotarskiego 2).

 

III ADRESACI

 

 1. Konkurs jest adresowany do gitarzystów wszystkich narodowości.

 

 1. Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch grupach wiekowych:

Grupa I – osoby urodzone po 31.12.2004 r.

Grupa II – osoby urodzone po 31.12.1994 r.

 

 1. W Konkursie nie mogą uczestniczyć uczniowie członków Jury oraz osoby spokrewnione z członkami Jury.

 

 1. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za niepełnoletnich uczestników Konkursu; osoby te zobowiązane są do przybycia z opiekunem.

 

 

IV REJESTRACJA

 

 1. Rejestracja w Konkursie jest równoznaczna ze zgodą na udział w wydarzeniu oraz akceptacją niniejszego regulaminu.

 

 1. Termin rejestracji w Konkursie upływa z dniem 18 listopada 2022 r. Zgłoszenia dostarczone po ww. terminie i/lub niespełniające wszystkich warunków rejestracji nie będą rozpatrywane.

 

 1. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie konkursu konkursgitarowy.krynica-zdroj.pl. W ślad za wypełnieniem formularza należy nadesłać dowód wpłaty wpisowego na adres: mkg@psmnowysacz.pl

 

V OPŁATY

 

 1. Wpisowe wynosi 200 PLN.

 

 1. Uczniowie publicznych szkół i placówek artystycznych są zwolnieni z opłaty. Zwolnienie z opłaty nie dotyczy studentów i uczestników z zagranicy.

 

 1. Wpisowe należy wpłacić na rachunek bankowy Współorganizatora:

Sądeckie Towarzystwo Muzyczne

 1. Makowicka 50

33-300 Nowy Sącz

BNP PARIBAS, nr konta: 71 1750 0012 0000 0000 4120 6268

Tytuł przelewu: Imię i nazwisko uczestnika, wpisowe – Konkurs Gitarowy

 

 1. W przypadku rezygnacji z udziału w Konkursie wpisowe nie będzie zwracane.

 

 1. W ramach opłaty wpisowej Organizatorzy zapewniają:
 • udział w Konkursie,
 • udział w lekcjach mistrzowskich i wykładach,
 • wstęp na wszystkie koncerty festiwalowe.

VI PRZEBIEG KONKURSU

 

 1. Przesłuchania konkursowe są otwarte dla publiczności.

 

 1. Uczestnicy kwalifikowani są do udziału w konkursie na podstawie nadesłanych zgłoszeń, zgodnych z wymaganiami programu i regulaminu konkursu.

 

 1. Uczestnicy będą występować według wylosowanej kolejności. Losowanie kolejności przesłuchań konkursowych do I etapu dla obu grup wiekowych odbędzie się 03 grudnia 2021 r. o godz. 20:00 w biurze Konkursu w Nowym Domu Zdrojowym (ul. Nowotarskiego 7).

Na prośbę uczestnika, w jego imieniu losowania może dokonać Organizator. Prośbę tę należy zgłosić najpóźniej do 03 grudnia 2021 r. drogą mailową.

Terminy losowań kolejności przesłuchań do II etapu dla poszczególnych grup wiekowych zostaną podane w trakcie trwania konkursu, po ogłoszeniu wyników z I etapów.

 

 1. Kryteria oceny.

Jury Konkursu ocenia występy poszczególnych gitarzystów, jako indywidualną produkcję artystyczną, biorąc pod uwagę artystyczne walory wykonania, na które składają się:

 

 • wrażliwość i osobowość artystyczna,
 • stylowość interpretacji,
 • intonacja i estetyka brzmienia,
 • umiejętności techniczne,
 • prawidłowe odczytanie tekstu,
 • zgodność interpretacji z budową formalną utworu,
 • dobór repertuaru,
 • prezentacja estradowa.

 

Jury ocenia całość prezentacji uczestnika Konkursu. Punktacja 10 – 25 pkt.

 

 1. Program należy wykonywać z pamięci.

 

 1. W II etapie przesłuchań nie można powtarzać programu z I etapu.

 

 1. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do przestrzegania limitów czasowych zawartych w programie.

 

 1. Jury ma prawo przerwać prezentację uczestnika konkursu tylko z powodu uchybień programowych lub regulaminowych.

 

 1. Do II etapu Konkursu może zakwalifikować się uczestnik, który otrzymał średnią notę nie niższą niż 21 punktów. O ilości zakwalifikowanych uczestników decyduje Jury.

 

 1. Jury wyłania laureatów I, II, III miejsca w oparciu o sumę średniej punktacji z I etapu z średnią podwojoną punktacją z II etapu.

 

 1. Laureatem I miejsca zostaje uczestnik, który otrzymał najwyższą średnia punktację nie mniejszą niż 23,5 punktów.

Laureatem II miejsca zostaje uczestnik, który otrzymał drugą najwyższą średnią punktację nie mniejszą niż  22,5 punktów.

Laureatem III miejsca zostaje uczestnik, który otrzymał trzecią najwyższą punktację nie mniejszą niż 21,5  punktów.

 

 1. Jury ma prawo przyznać nagrody ex aequo, również może nie wskazać laureata nagrody I, II lub III miejsca.

 

 1. Jury może przyznać wyróżnienia pozostałym uczestnikom Konkursu, którzy osiągnęli co najmniej 21 punktów oraz przyznać specjalne wyróżnienia za np. wybitne wykonanie utworu.

 

 1. Laureaci Konkursu otrzymują uprawnienia, o których jest mowa w:

 

 • 44zh ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (zwolnienie z egzaminu promocyjnego w szkole artystycznej z najwyższą pozytywną roczną oceną klasyfikacyjną),
 • 132 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (przyjmowanie w pierwszej kolejności do szkół ponadpodstawowych)
 • lub przepisach wydanych na podstawie art. 162 tej ustawy (sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów podczas postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych).

 

 1. Po zakończeniu Konkursu Jury sporządza protokół, w którym wskazuje laureatów i wyróżnionych uczestników Konkursu oraz dokonuje ogólnej oceny merytorycznej poziomu Konkursu.

 

 1. Po zakończeniu Konkursu przewodniczący Jury ogłasza wyniki Konkursu. 

 

 1. Koncert Laureatów odbędzie się 08 grudnia 2022 r. Podczas Koncertu Laureatów nastąpi uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień. Wszyscy laureaci zobowiązani są do udziału w Koncercie Laureatów i zobowiązani są do wykonania programu zgodnie z ustaleniami Jury, bez dodatkowej gratyfikacji.

 

 

VII JURY

 

 1. Uczestników Konkursu oceniać będzie Jury powołane przez Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej.

 

 1. W skład Jury wchodzi 5 członków, w tym co najmniej 2 członków z zagranicy.

 

 1. Członkiem i przewodniczącym Jury nie może być osoba, której uczniowie biorą udział w konkursie i/lub spokrewniona z uczniem biorącym udział w konkursie.

 

 1. Jury w pełni przestrzega zasad organizacji i regulaminu Konkursu.

 

 1. Jury słucha i ocenia każdego uczestnika konkursu w pełnym składzie z poszanowaniem zasady zachowania należytej staranności.

 

 1. Jury rzetelnie ocenia grę uczestników konkursu w oparciu o własną wiedzę, gust artystyczny i kryteria regulaminowe.

 

 1. Obrady Jury są tajne.

 

 1. Decyzje Jury są ostateczne.

 

 

VIII NAGRODY

 

 1. Wszystkim uczestnikom przyznawane są dyplomy wyłącznie w polskiej wersji językowej.

 

 1. W konkursie przewidziane są nagrody finansowe dla laureatów I, II i III miejsc w I i II grupie wiekowej oraz nagrody rzeczowe dla laureatów I, II i III miejsc i wyróżnień w I i II grupie wiekowej.

 

 1. W konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe.

 

 1. Laureatom I miejsc w I i II grupie wiekowej zostanie przyznana nagroda w postaci zaproszenia do wykonania półrecitalu podczas XXI Międzynarodowego Festiwalu Gitarowego w Krynicy-Zdroju w 2024 roku wraz z pobytem, ufundowana przez Organizatora.

 

 1. Od nagród finansowych zostanie potrącony podatek, zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym w Polsce w dniu 08 grudnia 2022 r.
 2. Nagrody uzyskane przez uczniów w konkursach, turniejach, olimpiadach organizowanych na podstawie przepisów o systemie oświaty są zwolnione z podatku dochodowego (na podstawie art. 21ust. 1 pkt 115 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia26 lipca 1991 r.).

 

VIII PRAWA AUTORSKIE

 

 1. Uczestnicy wyrażają zgodę na utrwalanie (szczególnie w postaci zdjęć i nagrań wideo),
  wykorzystanie i publikację wizerunku za pośrednictwem dowolnego medium, w tym w wersji elektronicznej w globalnej sieci www (Internet), mediach społecznościowych oraz w formie drukowanej.

 

 1. Uczestnicy Konkursu przenoszą nieodpłatnie na Organizatorów swoje autorskie prawa majątkowe związane z wykonaniem utworów i prawa wizerunku własnego wykonywanego podczas trwania Konkursu.

 

 1. Uczestnicy przenoszą ww. prawa w celu wykorzystania ich przez Organizatorów w sposób
  nieograniczony czasowo i terytorialne na poniższych polach eksploatacji:
 • utrwalenie
 • zwielokrotnienie w każdej technice
 • wprowadzenie do pamięci komputera, sieci Internet lub innej
 • publiczne odtwarzanie i wykonywanie
 • wystawianie
 • wyświetlanie
 • nadawanie, integralne transmisje, retransmisje za pomocą wizji lub fonii, przewodowej lub bezprzewodowej, przez stacje naziemne i satelitarne, oraz za pomocą sieci Internet lub innej.

 

 1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestnika Konkursu.

 

IX OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

 

 1. Dane osobowe podane w formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane zgodnie
  z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO). Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 

 1. Administratorem podanych danych będzie Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Fryderyka Chopina z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Nawojowskiej 213, w okresie od daty ich podania przez okres 2 lat; w przypadku przyznania nagród, dane osób nagrodzonych będą przetwarzane do celów księgowych przez okres 5 lat. Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych pełni Pani Ewa Kuzak (iodo@psm.nowysacz.pl).

 

 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia oraz promocji XX Międzynarodowego Konkursu Gitarowego im. Czesława Droździewicza.

 

 1. Na podstawie odrębnej zgody, dane osobowe w postaci adresu e-mail będą przetwarzane w celu informacji uczestników o kolejnych edycjach Konkursu. W tym celu dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody przez uczestnika. Możesz, ale nie musisz wyrażać na to zgody.

 

 1. Dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, numeru telefonu i adresu e-mail mogą zostać przekazane sponsorom lub patronom, którzy zdecydują się przyznać nagrody lub wyróżnienia w ramach Konkursu.

 

 1. Podając swoje dane osobowe, masz prawo wglądu w te dane i możliwość ich edycji, ograniczeniach przetwarzania, usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu do organu nadzorczego(PUODO).