JURY KONKURSU

Tomasz Zawierucha – przewodniczący

Gabriel Guillen

Marek Nosal

David Pavlovits

Adam Zalas

PROGRAM KONKURSU

 

Grupa I  (ur. po 31.12.2004 r.)

 

Etap I

 

 1. Jeden dowolnie wybrany utwór oryginalnie skomponowany na gitarę w XIX wieku (dopuszczalna jest dowolna część formy cyklicznej oraz wszystkie kompozycje Francisco Tarregi).
 2. Program dowolny.

 

Czas trwania etapu: 7 – 10 min.

 

Uwaga!

Jeśli punkt 1 wypełnia regulaminowy czas trwania I etapu, punkt 2 nie jest obowiązkowy.

 

Etap II

 

 1. Temat z wariacjami oryginalnie skomponowany na gitarę lub co najmniej dwie części z dowolnej formy cyklicznej.
 2. Program dowolny, zawierający co najmniej jeden utwór kompozytora latynoamerykańskiego (dopuszczalna jest część formy cyklicznej).

 

Czas trwania etapu: 15 – 20 min.

 

Uwaga!

Program II etapu musi zawierać utwory skomponowane w co najmniej dwóch epokach muzycznych.

 

 

Grupa II (ur. po 31.12.1994)

 

Etap I

 

 1. Jeden dowolnie wybrany utwór oryginalnie skomponowany na gitarę w XIX wieku (dopuszczalna jest dowolna część formy cyklicznej oraz wszystkie kompozycje Francisco Tarregi).
 2. Program dowolny

 

Czas trwania etapu: 12 – 15 min.

Uwaga!

Jeśli pkt 1 wypełnia regulaminowy czas trwania I etapu, pkt 2 nie jest wymagany.

 

Etap II

 

 1. Dwa dowolne utwory skomponowane przez kompozytorów latynoamerykańskich.
 2. Do wyboru jedna z poniżej podanych form muzycznych:
 • kompletna forma sonaty lub sonatiny (co najmniej 3-częściowa), lub
 • kompletna suita lub partita (co najmniej 3-częściowa), lub
 • kompletna co najmniej 3-cześciowa forma cykliczna (np. S Bach – Preludium, Fuga i Allegro BWV 998, czy np. A. Tansman – Cavatina, czy np. W. Walton – Five Bagatelles, czy np. J. Rodrigo – Tres Piezas Espanoles,  czy np. L. Brouwer – El Decameron Negro, etc.) lub
 • temat z wariacjami.
 1. Program dowolny

 

Czas trwania etapu: 25 – 32 min.

 

Uwaga!

Jeśli pkt 1 i 2 wypełniają regulaminowy czas trwania II etapu, punkt 3 nie  jest obowiązkowy.

Program II etapu musi zawierać utwory skomponowane w co najmniej dwóch epokach muzycznych.

 

Uwaga!

Wszystkie kompozycje Francisco Tarregi będą traktowane jako utwory XIX – wieczne.

 

 

XI POZOSTAŁE

 

 1. We wszystkich sprawach związanych z przebiegiem Konkursu, które nie należą do kompetencji jury, decyzje ma prawo podejmować dyrektor Konkursu. Decyzje te są nieodwołalnie niezaskarżalne.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie bez podania przyczyny.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator.
 4. Ewentualne spory sądowe zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Organizatora.

 

 

Informacja Centrum Edukacji Artystycznej w związku z realizacją konkursów

W trybie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r), zwanego dalej RODO, informuję:

Współadministratorami przetwarzanych danych osobowych są:

 1. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. F. Chopina , 33-300 Nowy Sącz, ul. Nawojowska 213,

reprezentowana przez dyrektora.

Kontakt: tel. 18 443 93 33,  email: sekretariat@psm.nowysacz.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: mgr Ewa Kuzak

jest administratorem wszystkich danych osobowych niezbędnych w zakresie przygotowania
i przeprowadzenia niniejszego konkursu.

 1. Centrum Edukacji Artystycznej Mikołaja Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa, reprezentowane przez dyrektora.

Kontakt: tel. 224210621, email: sekretariat@cea.art.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: https://cea-art.pl/pracownicy-cea/

jest administratorem wszystkich danych osobowych niezbędnych do zrealizowania zadań organizatora konkursu określonych przepisami prawa[1] w tym wynikających ze sprawozdawczości wykonawcy wobec organizatora.

Pozostałe prawa przysługujące osobie dostępne na:

https://cea-art.pl/ochrona-danych-osobowych/

 

 

[1] Ustawa z dnia 07 września 1991r. o Systemie Oświaty (Dz. U. 2020, poz. 1327), Rozporządzenie Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz.U. 2019 poz. 2328) ze zm.