Informacja Centrum Edukacji Artystycznej w związku z realizacją konkursów

W trybie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r), zwanego dalej RODO, informuję:

Współadministratorami przetwarzanych danych osobowych są:

  1. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. F. Chopina , 33-300 Nowy Sącz, ul. Nawojowska 213,

reprezentowana przez dyrektora.

Kontakt: tel. 18 443 93 33,  email: sekretariat@psm.nowysacz.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: mgr Ewa Kuzak

jest administratorem wszystkich danych osobowych niezbędnych w zakresie przygotowania
i przeprowadzenia niniejszego konkursu.

  1. Centrum Edukacji Artystycznej Mikołaja Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa, reprezentowane przez dyrektora.

Kontakt: tel. 224210621, email: sekretariat@cea.art.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: https://cea-art.pl/pracownicy-cea/

jest administratorem wszystkich danych osobowych niezbędnych do zrealizowania zadań organizatora konkursu określonych przepisami prawa[1] w tym wynikających ze sprawozdawczości wykonawcy wobec organizatora.

Pozostałe prawa przysługujące osobie dostępne na:

https://cea-art.pl/ochrona-danych-osobowych/

 

 

[1] Ustawa z dnia 07 września 1991r. o Systemie Oświaty (Dz. U. 2020, poz. 1327), Rozporządzenie Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz.U. 2019 poz. 2328) ze zm.